แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)
พื้นที่ A ต.แม่สลองใน | วันที่: 26/11/2564
แผนที่ความเสี่ยงดินถล่มเชิงพลวัต (Dynamic Landslide Risk Map)
พื้นที่ A ต.แม่สลองใน | วันที่: 26/11/2564
*หมายเหตุ เพื่อแสดงภาพความเสี่ยงต่อพื้นที่ที่เหมาะสม ควรใช้อัตราส่วนที่ 1:200
ขอบเขต
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ขอบเขตพื้นที่จังหวัด
ระดับความเสี่ยง
0.0 - 0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 0.5 0.5 - 0.7 0.7 - 0.9 0.9 - 1.0

ปริมาณน้ำฝนรายวัน

รหัสสถานี สถานี ปริมาณน้ำฝน (มม.)
STN0183 บ้านแม่แสลป อ.แม่ฟ้าหลวง 7.0
STN0195 บ้านสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง 19.0
STN0401 บ้านผาเดื่อ อ.แม่ฟ้าหลวง 14.5

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด

รหัสสถานี ปริมาณน้ำฝนสะสม (มม.)
STN0183 20.0
STN0195 43.5
STN0401 26.0
หมายเหตุ * ข้อมูลสถิติน้ำฝนสะสมโดยเฉลี่ย 5 ปี

ปริมาณน้ำฝนสะสม 4 วันล่าสุด